×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ
Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Sözleşmeleri Bilgilendirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç:
MADDE 1 
Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin  devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik  ve  gelişmelerden  ilgililerin  haberdar  edilebilmesini  teminen  sigortacı  tarafından  yerine  getirilmesi  gereken  görev  ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:  
MADDE 2 
Bu Yönetmelik, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel sigortacılık mevzuatı kapsamında risk üstlenen tüm kurum ve kuruluşlar ile acenteleri kapsar. 

Dayanak :
MADDE 3 
Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 
MADDE 4
Bu Yönetmelikte yer alan; 

 • Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigortacının nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigortacı adına yapmayı meslek edinen kişileri,  
 • Bilgilendirme Formu: Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgeyi, 
 • Lehdar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi, 
 • Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, 
 • Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi, 
 • Sigortacı: Belli bir prim karşılığında sigorta sözleşmesi ile risk üstlenen kişiyi, 
 • Sigortalı: Zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan, can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme Yükümlülüğü 
Bilgilendirmeye ilişkin genel ilkeler:
MADDE 5 
Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere karşı sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, telefon, çağrı merkezi, internet ve benzeri iletişim araçları kullanılarak uzaktan pazarlama yöntemleriyle yapılan sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi sözleşme taraflarının fizikî olarak karşı karşıya gelmesinin ve işin gereği olarak yazılı bilgilendirme yapılmasının söz konusu olmadığı hâllerde yazılı bilgilendirme şartı aranmayabilir. Ancak, sigortacı asgari bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür. Bu kapsamda yer alan işlemlerin niteliği ile yapılacak bilgilendirmenin şekline ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. 
Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder. 
Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik konularda yardımcı olmak, yapılacak veya yapılmış sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınmak zorundadır. 

Bilgilendirme ile yükümlü olanlar ve bilgilendirmeyi talep edebilecek diğer kişiler:
MADDE 6 
Sözleşme kurulmadan önce veya sözleşmenin müzakeresi yahut devamı sırasında, 12 nci ve 13 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere, sigortacı için bu Yönetmelikte öngörülen yükümlülükler sigortacının acenteleri için de geçerlidir. 
Talep hâlinde sigortacı, sigorta ettirene karşı bilgilendirme konusundaki tüm yükümlülüklerini sigortadan faydalanacak kişilere karşı da yerine getirmek zorundadır. 

Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi:
MADDE 7 
Sigorta sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı bilgi verilmiş ya da bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen Bilgilendirme Formu gereği gibi teslim edilmemiş yahut Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hâllerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Müzakeresi ve Kurulması Sırasındaki Bilgilendirme Yükümlülüğü 
Bilgilendirme Formu ve İçeriği:
MADDE 8 
Sigortacı, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere Bilgilendirme Formunun bir suretini verir. 
Bilgilendirme Formunun şekil ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, Bilgilendirme Formu halihazırda mevcut bulunmayan sigorta türleri için, sigortacı tarafından asgari olarak; 

 • Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini, 
 • Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarıları, 
 • Sözleşme ile verilen teminatları, 
 • Sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri, 
 • Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını, 
 • Şikayet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgileri, içerecek şekilde hazırlanacak geçici Bilgilendirme Formları kullanılır. Müsteşarlık, Bilgilendirme Formlarının kapsam ve içeriğini  değiştirmeye yetkilidir. 

Bilgilendirme Formu ve diğer belgelerin verilmesi:
MADDE 9 
Bilgilendirme Formunun ilgili bölümleri sigortacı tarafından gerçeğe ve mevzuata uygun şekilde doldurulur. Sigortacı, Bilgilendirme Formlarının basımını yapmak veya formları elektronik ortamda hazırlamak ve bulundurmak zorundadır. Formların basılması durumunda basım ve dağıtıma ilişkin tüm giderler kendisine ait olan sigortacı, formları acentelerine zamanında ve yeterli sayıda tevdi etmek zorundadır. Formların elektronik ortamda bulundurulması hâlinde sigortacı, acentelerinin formlara tam ve kesintisiz erişiminin sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturmak ve bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Elektronik ortamda üretilen Bilgilendirme Formlarının bilgisayar yazıcısı veya benzeri cihazlarla basımının yapılması hâlinde, bu fıkrada belirtilen yükümlülük yerine getirilmiş sayılır. 
En az iki nüsha düzenlenecek Bilgilendirme Formu, sözleşmenin kurulmasından önce sigortacı tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra, sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye imza karşılığı verilir. Sigortacı formun bir nüshasını saklamak zorundadır. İmza, sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğu hususunda aksi ispat edilebilir karine teşkil eder. 
Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü mevzuata ve usulüne göre ifa etmiş sayılabilmesi için sözlü veya yazılı olarak sağlanan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmaması gerekir. 
Sigortacı, akdin müzakeresi sırasında Bilgilendirme Formunu sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere vermek zorundadır. Talebe bağlı olarak, gerek akdin müzakeresi gerekse devamı sırasında, sözleşmeye konu sigortaya ait Sigorta Genel Şartları ile rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat başvurusunda talep edilebilecek bilgi ve belgelere ilişkin liste sigortacı tarafından ilgililere verilir. 
Müsteşarlık, bazı sigorta branşlarını veya riziko türlerini ya da sigorta sözleşmelerini bilgilendirme yükümlülüğü kapsamı dışında tutmaya yetkilidir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Kurulduktan Sonra Sigortacının Yükümlülükleri ve Sigorta Ettirenin Bilgilendirilmesi 
Sigortacının genel bilgilendirme yükümlülüğü:
MADDE 10 
Sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikler başta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya  çıkabilecek,  sigorta  ettiren  ile  sigorta  sözleşmesinden  yararlanacak  kimselerin  hak,  borç  ve  yükümlülüklerini  doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, sigorta ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere, en geç on iş günü içinde bildirir. 

Bilgilendirmenin şekli:
MADDE 11 
Sigortacı, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim yükümlülüğünü taahhütlü mektup, faks, telgraf, elektronik posta, güvenli elektronik imza veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri araçlarla yerine getirir. 
Sigortacının, çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapacağı bilgilendirme, görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması ve bu durumun da sigortacı tarafından ispat edilmesi hâlinde gereği gibi yerine getirilmiş sayılır.  
Bildirim yükümlülüğünün bu maddede yazılı şekillerde yerine getirilebilmesinin mümkün bulunmadığının tespiti hâlinde, gerekli bildirimler, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak ve Müsteşarlıkça uygun görülecek usulde basın ve yayın kuruluşları yoluyla da yapılabilir. 

Bilgi talepleri ve şikayetlerin cevaplandırılması:
MADDE 12 
Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar tarafından yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yöneltilen sigortaya ilişkin şikayetlerle, sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren onbeş iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır. 
Sigortacı,  birinci  fıkradaki  yükümlülükleri  yerine  getirebilmek  amacıyla  asgari  iki  kişiden  oluşan,  şikayet  ve  bilgi  taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet birimi kurar. Söz konusu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıt ve istatistikleri tutar ve üçer aylık dönemler itibarıyla, Müsteşarlıkça tespit edilecek usul ve esaslara uygun olarak, Müsteşarlığa rapor gönderir. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamuoyunun Bilgilendirilmesi 
İnternet sitesi kurma zorunluluğu:
MADDE 13 
Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem altyapısı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Müsteşarlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere idari ve  teknik  tedbirleri  almakla  yükümlüdür. 

Sigortacı,  genel hükümler  ile  bu  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde  bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturur. 

Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla, aşağıdaki bilgi veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunar. 

 • Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere sigortacının ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler, 
 • Faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler, 
 • Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel hükümlere ilişkin bilgiler, 
 • Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da  lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre ilişkin bilgiler, 
 • Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler, 
 • Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları,  f.Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları, 
 • Şikayet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri, 
 • Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerin internet üzerinden bilgi talep edebilmesi ve şikayette bulunabilmesine olanak sağlanmasını teminen oluşturulacak elektronik formlar, 
 • İstatistiki veriler ve diğer bilgiler. 

Üçüncü fıkrada yazılı yükümlülüklere ek olarak sigortacı; sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin; 

 • Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hâline, 
 • (a) bendine ek olarak hayat sigortası sözleşmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata ilişkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kâr payı tutarına, kâr payı oranlarına, iştira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumuna, 
 • Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer konulara ve verilere, internet aracılığıyla günlük olarak erişimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi işlem altyapısını kurar. Oluşturulacak sisteme, poliçe numarası, hasar dosya numarası veya sigortacı tarafından sağlanacak kullanıcı adı, şifre ya da benzeri kişisel bilgiler ile giriş yapılabilir.
Genel Şartlar

Genel Şartlar İçin Tıklayınız

İstatistiki Veriler

İstatistiki Veriler İçin Tıklayınız

Sigortacılık Kanunu

Sigortacılık Kanunu İçin Tıklayınız

 

Yanlış Sigortacılık Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkında

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirilmesi Hakkında

Sigortalı / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  ‘’ Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortalılar için

Zeyilname nedir ?
Sigorta sözleşmesi süresince poliçe üzerinde yapılacak tüm değişikliklerin yapıldığı ek belgeye zeyilname denir ve zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz ekidir. Zeyilname poliçe ile bir hüküm ifade eder.            
 
Tecdit nedir ?
Sigorta poliçeleri 1 yıl süre için hazırlanır. Yıl sonunda yapılan poliçenin yenilenmesine tecdit denir. Tecdit     müşterinin isteği doğrultusunda tanzim edilir.
                                      
Kusurun tamamen karşı tarafta olduğu bir kazada, kasko poliçeme başvurursam hasarsızlık indirim hakkımı kaybeder miyim?
Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, belgelemek ve Kasko teminatına başvurmak  halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.
 
Evimin önünde park halinde duran aracıma  birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?
En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Halk sigortadan kasko sigortanız varsa; kasko trafik asistans hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
 
1 yıl içinde hiç hasarım olmadı. Bunun için herhangi indirim uyguluyor musunuz?
Halk Kasko; hasarsız geçen her yıl için sizi ödüllendirir. İlk yıl %30, ikinci yıl %40, üçüncü yıl %50 ve daha sonraki yıllar için ise %60 oranında indirim ile size maddi kazanç sağlar.
 
 
Kasko nedir ?
Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.
 
Halk  Kasko Poliçesi Teminatları nedir?
Halk Kasko poliçesi aşağıda belirtilen  teminatları kapsar.

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
 • Sel ve su baskını teminatı
 • Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı
 • Enflasyon teminatı
 • Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
 • Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
 • Anahtar kaybı zararları teminatı
 • 0 km araçlarda yeni değer teminatı
 • Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)
 • Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- hususi araçlar
 • Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- ticari araçlar
 • Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)
 • Kullanım ve gelir kaybı teminatı
 • Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
 • Hasarsızlık indirim
 • İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
 • Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
 • Hukuksal koruma sigortası teminatı
 • Mini onarım hizmeti
 • Assistans hizmeti
 • İkame (kiralık) araç hizmeti

 
Halk Kasko teminatında Deprem , Sel Su  Baskını , GLKHH KNH-T  teminatı  otomatik olarak veriliyor mu ?
Deprem ve sel – su baskını nedeni ile meydana gelen hasarlar muafiyetli ve muafiyetsiz olarak seçimli olarak teminata dahil edilir.
GLKHHKNH- T ise teminata dahildir.
 
Halk Kasko Asistans Hizmetlerinizin telefonu nedir?
HALK KASKO / TRAFİK YARDIM : 0212 334 20 72  
         
Halk Süper Konut Sigortası nedir ?
Halk Süper Konut Poliçesi; evinizi, sizi ve birlikte yaşadığınız tüm yakınlarınızı giyim dahil tüm ev eşyanızla birlikte güvence altına alan , pek çok riske karşı da ekonomik bir bedel ile sigortalayan avantajlı bir sigortadır.
 
Kiracılar konut sigortası yaptırabilir mi ?
Kiracılar kendilerine ait ev eşyalarını sigortalatabilirler.
 
Halk Süper Konut Poliçemde Deprem Teminatı, Sel Seylap, GLKHHKNH- T teminatları   otomatik olarak eklenir  mi? Talep mi etmem gerekir?
Zorunlu deprem sigortası yapılmış olmak kaydıyla, Halk Süper Konut poliçesinde deprem teminatı isteğe bağlı olarak teminata dahil edilir.
Sel Seylap, GLKHHKNH- T teminatları  otomatik olarak poliçeye eklenir.
 
DASK teminatı nedir?
DASK teminatı sadece binalarda; depremin, deprem sonucu meydana gelen yangının, infilakın, yer kaymasının doğrudan oluşturduğu zararları teminat altına alan sigortadır.
 
Dask poliçemi yapmadan konut poliçemden deprem teminatı alabilir miyim?
Öncelikle DASK tarafından konutu deprem teminatına karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Ayrıca eşyalarınıza ve DASK bedelinin üzerinde kalan konut  bedeline deprem teminatını özel sigortadan yaptırabilirsiniz.
 
 
Halk Süper Konut Sigortası sonrası acil bir durumda (Tesisat İşleri, Elektrik Arızaları, Cam Kırılması, Çilingir Hizmetleri vb.) nasıl çözüm bulabilirim?
Konutunuzda acil müdahale gerektiren durumlarda 24 saat Konut Asistans Hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
 
 
Neden seyahat sağlık sigortası yaptırmalıyım? 
Schengen ve Dünya ülkelerine gidiş için vize işlemlerinde gerekli olan bu sigorta ile,  yurtdışına yaptığınız seyahatlerde karşılaşabileceğiniz  acil durumlarda sizi güvence altına alıyoruz. Seyahat sağlık sigortası yurtdışına çıkışlarda en önemli gereklerden biridir. Yurtdışında bulunurken hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderlerinin karşılanmasını da sağlamaktadır. Ayrıca Schengen ülkelerine vize için gerekli bir sigortadır.
 
Nasıl Sigorta yaptırılır?
Seyahat sağlık sigortalarında sigorta yaptırmak diğer sağlık sigortalarına göre oldukça kolay ve kısa sürelidir. Acentelerimize veya Bölge Müdürlüğümüze başvurarak hemen sigorta yaptırmak mümkündür.
Internet erişimi ile poliçe kesen acentelerimiz, on-line olarak günün her saatinde kolay bir şekilde poliçe tanzim edebilirler.
 
Hangi bölgelerde geçerli?
Seyahat sağlık sigortamız ABD ve Kanada hariç tüm Dünyada veyaTüm Dünyada geçerli planlar halinde sunulmaktadır.
 
Teminat limitleri ne kadar?
Plan    Limit 30.000 € 
Anlaşmalı ve Anlaşmasız kuruluşta %100 ödeme Muafiyet tutarı yok !                           
 
Sigorta ne zaman yapılmalı?
Seyahat sağlık sigortası mutlaka seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat başladıktan sonra poliçe düzenlenemez, düzenlenmiş poliçede plan değişikliği yapılamaz veya süre uzatımı istenemez. 
Sigorta poliçesi ile ilgili bütün işlemlerin seyahat başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir. 


Teminatların geçerlilik süresi nasıl uygulanıyor?
Sigorta seyahate çıkılmasıyla başlar ve bitiş tarihinde sona erer.
Teminatlar ise poliçenin geçerlilik süresi içerisinde gidilen ülkenin gümrüğünden giriş ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş ile sona erer. 
Uzun süreli planlarda her bir seyahatte teminatlar azami 90 günle sınırlıdır.  Türkiye’ye giriş yapıp yeniden seyahat halinde teminatlar yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl içerisinde dilediği kadar yurtdışı seyahati yapabilir ve her seferinde azami 90 gün ile sınırlıdır.
 
Bekleme süresi var mı?
Bekleme süresi uygulanmaz. 
 
İstisna durumu var mı?
Sigortalının tazminata hak kazanabilmesi için tedavi konusunun mutlaka acil olması ve özel şartlarda belirtilen teminat kapsamına girmesi gerekir. 
 
Yatış için bir gün sınırlaması var mı?
Yatış gün sınırlaması uygulanmaz. Teminatlar sigorta süresine ve teminatın geçerlilik sınırına göre geçerlidir. 
 
Hangi sağlık kuruluşlarında geçerlidir?
Yurtdışında teminatın geçerli olduğu bölgedeki tüm sağlık kuruluşlarında %100 oranında geçerlidir. Anlaşmalı veya anlaşmasız kuruluş ayrımı uygulanmaz.
 
Nasıl tazminat talebinde bulunulur?
Sigortalı hastaneden taburcu olduktan sonra yatış ile ilgili hastane raporlarını, tedavi giderleri ile pasaport kayıtlarını Halk Sigorta’ya iletmelidir.
 
Kimler sigorta yaptırabilir?
Seyahat sağlık sigortasını herkes yaptırabilir. 60-65 yaş arası  olanlardan %100 ek prim, 66 - 70 yaş arası olanlardan %200 ek prim alınmaktadır.  70 yaş sonrası kabul edilememektedir.
 
Prim ödeme şekli nasıl?
EURO olarak belirtilen prim, başvuru tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru TL karşılığı hesaplanır. Sigorta primi başvuru tarihinde poliçe tanzim edilirken peşin olarak tahsil edilir.
 
Vergi avantajı var mı?
Sigorta için ödenen primler Gelir Vergisi Kanununda belirtilen limitler dahilinde vergi matrahından düşülür. 
 
Trafik Sigortası nedir ?
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
 
Kimler yaptırabilir ?
Türkiye’ de araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür.
 
Teminatları nelerdir ?
Araç Başına Maddi, Kaza Başına Maddi, Kişi Başına Sağlık Gideri, Kaza Başına Sağlık Gideri, Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm, Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm, Assistans Hizmeti  gibi teminatları kapsar.
 
Kimler hasar için başvurabilir ?
Zarara uğrayan taraf, hasarın niteliğine göre gerekli belgeleriyle başvurabilir.
 

Yatırımcılar İçin


Halk Sigorta Şirketi ne zaman ve nerede kurulmuştur?
Şirketimiz 29.12.1958’ de Ankara’ da kurulmuştur.

Halk Sigorta Şirketi hangi alanda faaliyet göstermektedir?
Şirketimiz Kaza, Ferdi Kaza, Hastalık/ Sağlık, Kara Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Finansal Kayıplar ve Hukuksal Koruma branşlarında faaliyet göstermektedir.

Halk Sigorta Şirketi ne zaman halka açılmıştır?
Şirketimiz 28.05.2012 tarihinde halka açılmıştır.

Halk Sigorta Şirketi'nin halka açıklık oranı nedir?
Şirketimizin halka açıklık oranı % 10.82' dir.

Halk Sigorta Şirketi hisseleri hangi borsalarda işlem görmektedir ve sembolleri nelerdir?
Şirketimiz hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB), Serbest İşlem Platformu (SİP)  ile işlem görmektedir.

Halk Sigorta Şirketi'nin ödenmiş sermayesi ve kayıtlı sermayesi ne kadardır?
Şirketimizin kayıtlı sermayesi 150.000.000- (Yüz elli milyon) TL, çıkarılmış sermayesi ise 70.000.000- (yetmişmilyon) TL'dir.

Halk Sigorta Şirketi'nin ortaklık yapısı nasıldır?
Ortaklık Yapısı

Halk Sigorta Şirketi'nin yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır?
Yönetim Kurulu

Halk Sigorta Şirketi'nin mali yılı hangi dönemi kapsar?
Mali yıl 1 Ocak’ ta başlayıp; 31 Aralık'ta bitmektedir.

Halk Sigorta Şirketi'nin finansal sonuçları hangi dönemlerde açıklanmaktadır ve bu bilgilere nereden ulaşabilirim?
Şirketimiz finansal sonuçları üçer aylık dönemler itibariyle (Mart - Haziran - Eylül - Aralık) açıklanmaktadır. Ayrıca bu sonuçlara web sitemizin “Kurumsal”  ana sayfasında yer alan Mali Tablolar başlığından   ulaşabilirsiniz.

Halk  Sigorta Şirketi'nin faaliyet raporlarına nasıl ulaşabilirim?
Şirketimiz web sitesi, “Kurumsal” ana sayfası “Faaliyet Raporları" başlığından ulaşabilirsiniz.

Halk Sigorta Şirketi'nin düzenlemiş olduğu Genel Kurul toplantı tutanaklarına nasıl ulaşabilirim?
Web sitemizin, “Kurumsal” ana sayfası “ Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında   bulunan  "Duyurular/Önemli" sekmesinden  ulaşabilirsiniz.

Halk Sigorta Şirketi hakkındaki duyuru ve haberlere nasıl ulaşabilirim?
Web sitemizin Tanıtım ve Halkla İlişkiler bölümünde bulunan  Basında Halk Sigorta  kısmından ulaşabilirsiniz.